ارل آلیوس ترنسی(جم مککین):


کلاد(شیطان به ظاهر خدمتکار آلیوس):آخرین مطالب